Historia

Historia Bursy  Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

Zamiar budowy domu pod wezwaniem Chrystusa Króla powstał 8 września 1930 r. i już 10 września tegoż roku rozpoczęto starania o wykonanie planu i kosztorysu budowy Ówczesna przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Matka Maria Teodora Chruścińska postanowiła wybudować dwupiętrowy dom wychowawczy, gdzie planowała urządzić internat dla biednych dziewcząt, szwalnię szkoleniową, trykotarnię i ochronkę-przedszkole.

Poświęcenia Kamienia węgielnego dokonał 1 listopada 1931 r. książę Abp Adam Sapieha. W słowie skierowanym do uczestników tej uroczystości wskazał cel tego domu: „Zadanie tej instytucji jest bardzo ważne – a podobnej u nas nie ma. Tu, w tym Zakładzie mają się wychowywać młode ubogie dziewczęta, pobierać wychowanie religijne, praktyczne i zastosowane do potrzeb ludzi stanu średniego. Szkolną edukację o ile zdolności i fundusze na to pozwolą, wyrobienie fachowe, praktyczne, uczciwe i dające zabezpieczenie życia codziennego. Należy uczyć wychowanki cnót domowo-rodzinnych, miłości czynnej, zgody, uprzejmości, porządku i czystości, wierności w obowiązkach i skromności w potrzebach codziennych, czyli poprzestawania na małym”.

Budowę ukończono 11 listopada 1933 r., i pierwsze Siostry Felicjanki rozpoczęły działalność wśród dzieci i młodzieży.

Początkowa w internacie mieszkało 40 dziewcząt. W 1935 r. liczba wychowanek internatu wzrosła do 54.  II wojna światowa przerwała działalność wychowawczą, gdyż okupant niemiecki po roku 1939 zajął część pomieszczeń budynku, umieszczając w nim swoje biura filmoteki propagandowej. W pozostałej części budynku Siostry opiekowały się sierotami
i przesiedleńcami z poznańskiego. Po wojnie Siostry Felicjanki wznowiły pracę wychowawczą w internacie, chociaż ta działalność była zagrożona likwidacją przez władze komunistyczne w latach 1950-1957. W 1950 r. przymusowe zwierzchnictwo nad placówką przyjęło Państwowe Zrzeszenie Katolików „Caritas”. Internat pod ich nadzorem trwał do 1990 r.

Z dniem 31 grudnia 1992 r. dokonano wpisu do ewidencji Zaświadczenie Nr.46/92 Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 1992 r. /Nr KO III OP 021/173/92 w sprawie wpisu do ewidencji Bursy Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie zlokalizowanej przy ulicy Smoleńsk 2 zwanej dalej „Bursą” Akt powołania Bursy podpisał ówczesny Kurator Oświaty Jerzy Lackowski.

Bursa Młodzieży Żeńskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek spełnia swoje zadania Statutowe również w odniesieniu do standardów wojewódzkich. W pracy wychowawczej Bursy w szerokim stopniu uwzględnia się wartości chrześcijańskie, eksponuje się wychowanie religijno-moralne. Wychowanki cenią sobie uczestnictwo we Mszy Św. odprawianej w kaplicy Sióstr Felicjanek, codzienną modlitwę poranną i wieczorną, gdzie podejmowane są krótkie rozważania połączone z tajemnicą Różańca, zamyślenia z racji różnych okoliczności i świąt.

Dziewczęta uczą się otwierać na potrzeby innych poprzez różne akcje jak : „DAR SERCA” , zakup świątecznych kartek z przeznaczeniem dla ubogich tego świata i dla ratowania życia nienarodzonych. Należy również podkreślić zaangażowanie nauczycieli-wychowawców w wychowanie patriotyczne i promowanie kultury oraz tradycji narodowych. W tym celu organizowane są wieczornice, a także spotkania promujące kulturę i tradycje regionalne.

Młodzież tej Bursy również aktywnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach, turniejach, organizowanych na terenie naszego województwa, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Kierowanie Placówką jest oparte na zasadzie ogólnego poszanowania i zaufania. Coroczne innowacje i remonty w Bursie poprawiają warunki bazy lokalowej oraz atmosferę do zdobywania wiedzy i samowychowania.