Regulamin

Regulamin Bursy Młodzieży Żeńskiej
ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK
w KRAKOWIE

 


I) Informacje ogólne


Bursa jest placówką niepubliczną o charakterze katolickim. Jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo w Krakowie. Zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie oparte na wartościach ewangelicznych. Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczennic szkół ponadpodstawowych, które przyjmują i akceptują program wychowawczy. Mieszkankom bursy zapewnia się dobre warunki mieszkaniowe i sanitarno – higieniczne, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki.

 


II) Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:


1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późniejszymi zmianami
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawie nieletnich, z późniejszymi zmianami
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty
6. Statut Bursy Młodzieży Żeńskiej ZGROMADZENIA SS FELICJANEK w Krakowie

 


III) Harmonogram życia w bursie


Bursa jest placówką feryjną czynną w okresach nauki szkolnej od godz. 15.00 w niedzielę do godz. 18.00 w piątek.


W bursie obowiązuje następujący porządek dnia:
6.30 pobudka
7.00 modlitwa, śniadanie
8.00 – 14.00 zajęcia w szkole
9.00 – 11.00 nauka własna (II zmiana)
11.30 – 12.00 obiad I
14.00 – 17.00 obiad II
14.00 – 16.00 czas wolny
16.00 – 18.15 nauka własna
18.30 kolacja
20.00 toaleta wieczorna
21.00 modlitwa wieczorna
21.15 dyżury porządkowe
22.00 cisza nocna

 

 • Wychowanki korzystają z posiłków w Bursie. Są one wydawane 3 razy dziennie, w dni nauki szkolnej.
 • Każda wychowanka może wyjść z bursy w czasie wolnym tzn. po obiedzie do godz. 16.00 i po kolacji. Powrót do bursy do godz. 20.00
 • Każde wyjście z bursy i powrót musi być odnotowane w notesie i zgłoszone siostrze wychowawczyni. Wyjazd z Bursy w ciągu tygodnia, oraz wyjątkowe powroty do bursy po godz. 20.00 należy zgłosić siostrze wychowawczyni. W tych przypadkach potrzebne jest każdorazowe pisemne pozwolenie rodziców./ W wyjątkowych sytuacjach rodzic może zgłosić nieobecność córki telefonicznie./
 • Wszystkie zajęcia dodatkowe nie objęte podstawowym nauczaniem / wykłady, kursy języków, sport, kółka zainteresowań, korepetycje itp./ mogą trwać tylko do godz. 20.00 z pisemnym pozwoleniem rodziców i zwróceniem uwagi, kto te zajęcia prowadzi
 • Nocowanie poza bursą od poniedziałku do piątku jest zabronione. W wyjątkowych sytuacjach o zwolnieniu decydują rodzice wychowanki i zobowiązują się na piśmie przedstawić swoją decyzję.
 • Wychowanki mają obowiązek uczęszczania do szkoły, nie opuszczania i nie spóźniania się na lekcje oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce na miarę swoich możliwości.
 • Nieobecności w szkole i jej przyczynach musi być poinformowana wychowawczyni bursy. Wychowanka pozostająca w domu w dniach zajęć szkolnych powinna jak najszybciej poinformować bursę o przyczynach pobytu w domu i terminie powrotu do bursy.
 • Obowiązkiem chorej wychowanki przebywającej w bursie jest niezwłoczne zgłoszenie swojej dolegliwości dyżurującej wychowawczyni. W przypadku zagrożenia chorobą wychowanki wyjeżdżają do domu i leczą się we własnym zakresie.
 • W pokoju można uczyć się do godziny 22.00, pod warunkiem, że nie przeszkadza to współlokatorkom. W razie potrzeby, wychowanka kontynuuje naukę w sali do cichej nauki godziny 23.00.

 

 

IV ) Troska o mienie Bursy

 

 • Każdy wychowanka jest odpowiedzialna za całość powierzonego jej mienia Bursy.
 • Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, wychowanka zobowiązana jest naprawić lub odkupić.
 • Dekorowanie sal i sypialni oraz dokonywanie zmian może odbywać się za zgodą Siostry Dyrektor lub wychowawcy.
 • Mieszkanki Bursy zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach.
 • Miejscem spożywania posiłków jest stołówka, do której wchodzi się w ubraniu dziennym, bez okryć wierzchnich, w pantoflach. Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki, ani spożywać w pokojach podstawowych posiłków.
 • Dla młodzieży wracającej z zajęć w godzinach późniejszych posiłki są przechowywane w kuchni. W stołówce obowiązuje samoobsługa, młodzież pełni dyżury podczas śniadania i kolacji.
 • Bursa nie zapewnia bielizny pościelowej. Dla zachowania higieny osobistej wskazana jest zmiana bielizny pościelowej, co trzy tygodnie.
 • Z urządzeń sanitarnych należy korzystać we właściwy sposób. Do utrzymania higieny osobistej służą natryski. Po każdorazowym korzystaniu należy zostawić kabinę w czystości. Do kąpieli zaleca się plastikowe klapki.
 • Wszystkie wychowanki mogą przyjmować swoich gości (rodziców, krewnych, znajomych) w czasie wolnym tj. przed południem, jeśli nie mają zajęć w szkole, po południu do godz. 19.00, w wyznaczonym do tego miejscu. Do pokoi mieszkalnych można wprowadzać rodziców i rodzeństwo.
 • Na każdy rok szkolny w bursie ustala się kalendarz wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze formacyjnym i wychowawczym oraz imprez bursowych. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest obowiązkowe.
 • Opłaty za wyżywienie i mieszkanie w bursie należy uregulować do 10–tego każdego miesiąca. Zwrot kosztów wyżywienia może nastąpić tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wychowanki, która wynosi więcej niż trzy dni kolejno liczone.
 • Planowane wyprowadzenie się z bursy należy zgłosić s. dyrektor dwa tygodnie wcześniej. Pierwszeństwo przyjęcia do bursy na kolejny rok szkolny mają wychowanki mieszkające w bursie od września do czerwca.
 • Siostra Dyrektor oraz pracownicy Bursy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste znajdujące się w pokojach wychowanek

 

 

V) Prawa i obowiązki wychowanek bursy


Wychowanka ma prawo do:

 • opieki, wychowania i nauki w warunkach zapewniających poszanowanie i ochronę jej godności,
 • dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych
 • pogłębiania swojego życia religijnego i praktykowania wiary katolickiej
 • bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • życzliwego i podmiotowego traktowania
 • swobody wyrażania myśli i przekonań z szacunkiem wobec myśli i przekonań innych
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • zaangażowania i współorganizowania życia bursy
 • uczestniczenia w działalności samorządowej bursy
 • korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
 • korzystania z organizowanych na terenie bursy spotkań formacyjnych i wychowawczych, psychologicznych, kulturalnych
 • korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy

Wychowanka ma obowiązek:

 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w bursie
 • systematycznego uczęszczania do szkoły w systemie stacjonarnym i online
 • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój
 • respektowania praw innych mieszkańców bursy
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia w zespole
 • szacunku wobec wychowawców i innych pracowników bursy
 • aktywnego uczestniczenia w życiu bursy (w codziennej modlitwie, Eucharystii / raz w miesiącu /
 • noszenie stroju godnego kobiety – szczególnie w kaplicy
 • nie używania emblematów i symboliki związanej z subkulturami o charakterze destrukcyjnym
 • noszenie fryzur w naturalnych kolorach, nie robienia na swoim ciele żadnych tatuaży
 • zmiany obuwia po wejściu na teren bursy / obowiązkowa szatnia /
 • solidnego wypełniania dyżurów
 • korzystania z rzeczy stanowiących wyposażenie bursy zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwym miejscu
 • zgłaszania zauważonych awarii, zniszczeń, uszkodzeń sprzętu
 • nie używanie telefonów komórkowych na wspólnych spotkaniach formacyjnych, podczas modlitwy i po godz. 22.00

 

 • Na każdy rok szkolny w bursie ustala się kalendarz wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze formacyjnym i wychowawczym oraz imprez bursowych.
  Uczestnictwo w tych spotkaniach jest obowiązkowe.

 

 • Opłaty za wyżywienie i mieszkanie w bursie należy uregulować do 10–tego każdego miesiąca. Zwrot kosztów wyżywienia może nastąpić tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wychowanki, która wynosi więcej niż trzy dni kolejno liczone.

 

 • Planowane wyprowadzenie się z bursy należy zgłosić s dyrektor dwa tygodnie wcześniej. Pierwszeństwo przyjęcia do bursy na kolejny rok szkolny mają wychowanki mieszkające w bursie od września do czerwca.

 

 • Siostra Dyrektor oraz pracownicy Bursy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste znajdujące się w pokojach wychowanek

 


VI) Zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia

 

 • Wychowanki zobowiązane są do przestrzegania zasad BHP.
 • Wychowanki zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ppoż. W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy przebywający na terenie placówki opuszczają Bursę, zostawiając otwarte drzwi od pokoju.
 • Nie należy wychylać się z okien i siadać na parapetach.
 • Nie można przechowywać w Bursie środków mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 


VII ) Konsekwencje przestrzegania lub nie przestrzegania podstawowych kryteriów obowiązujących w bursie

 

W bursie dokonuje się oceny postawy wychowanki w oparciu o bezpośrednią obserwację zachowań. Podstawowym kryterium oceny jest stopień przestrzegania obowiązującego w bursie regulaminu oraz zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności bursowej.


Za wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu bursy wychowanki mogą być nagrodzone:

 • pochwałą dyrektora i wychowawczyni lub nagrodą rzeczową

 

Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanki ponoszą następujące konsekwencje:

 • upomnienie dyrektora lub wychowawcy
 • ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu wychowanki
 • nie przyjęcie wychowanki do bursy w następnym roku szkolnym
 • usunięcie z bursy


W porozumieniu z s. wychowawczynią s. dyrektor bursy może podjąć decyzję o skreśleniu z listy wychowanek bursy w następujących przypadkach:

 • nieprzestrzeganie regulaminu bursy
 • niszczenia mienia bursy lub mienia innych mieszkańców
 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających lub narkotyków na terenie bursy
 • przychodzenia do bursy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • udowodnienia kradzieży