Regulamin

REGULAMIN

Bursy Młodzieży Żeńskiej ZGROMADZENIA SS FELICJANEK

w KRAKOWIE

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2013

I) Informacje ogólne

Bursa jest placówką katolicką. Zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie oparte na wartościach ewangelicznych.

Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczennic szkół ponadpodstawowych, które przyjmują i akceptują jej charakter i program wychowawczy.

Mieszkankom bursy zapewnia się dobre warunki mieszkaniowe i sanitarno – higieniczne, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki.

II) Organizacja życia w bursie

Bursa jest placówką feryjną czynną w okresach nauki szkolnej od godz. 15.00 w niedzielę do godz. 18.00 w piątek.  

W bursie obowiązuje następujący porządek dnia:

6.30                                   pobudka

7.00                                   modlitwa, śniadanie

8.00 – 14.00                       zajęcia w szkole

9.00 – 11.00                       nauka własna (II zmiana)

11.30- 12.00                       obiad I

14.00 – 16.00                     obiad II

14.00 – 16.00                     czas wolny

16.00 – 18.15                     nauka własna

18.30                                 kolacja

20.00                                 toaleta wieczorna

21.00                                 modlitwa wieczorna

21.15                                 dyżury porządkowe

22.00                                 cisza nocna

Każda wychowanka może wyjść z bursy w czasie wolnym tzn. po obiedzie do godz. 16.00 i po kolacji. Powrót do bursy do godz. 20.00

Każde wyjście z bursy i powrót musi być odnotowane w notesie i zgłoszone s. wychowawczyni. Wyjazd z Bursy w ciągu tygodnia, oraz wyjątkowe powroty do bursy po godz. 20.00 należy zgłosić s. wychowawczyni. W tych przypadkach potrzebne jest każdorazowe pisemne pozwolenie rodziców./ w wyjątkowych sytuacjach rodzic może zgłosić nieobecność córki telefonicznie./  

Wszystkie zajęcia dodatkowe nie objęte podstawowym nauczaniem / wykłady, kursy języków, sport, kółka zainteresowań, korepetycje itp./ mogą trwać tylko do godz. 20.00 z pisemnym pozwoleniem rodziców i zwróceniem uwagi kto te zajęcia prowadzi

Nocowanie poza bursą od poniedziałku do piątku jest zabronione. W wyjątkowych sytuacjach o zwolnieniu decydują rodzice wychowanki i zobowiązują się na piśmie przedstawić swoją decyzję.                      

Wychowanki mają obowiązek uczęszczania do szkoły, nie opuszczania i nie spóźniania się na lekcje oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce na miarę swoich możliwości.

O nieobecności w szkole i jej przyczynach musi być poinformowana wychowawczyni bursy. Wychowanka pozostająca w domu w dniach zajęć szkolnych powinna jak najszybciej poinformować bursę o przyczynach pobytu w domu i terminie powrotu do bursy.                                                                    

Obowiązkiem chorej wychowanki przebywającej w bursie jest niezwłoczne zgłoszenie swojej dolegliwości dyżurującej wychowawczyni. W przypadku zagrożenia chorobą wychowanki wyjeżdżają do domu I leczą się we własnym zakresie.

W pokoju można uczyć się do godziny 22.00 pod warunkiem, że nie przeszkadza to współlokatorkom. W razie potrzeby, wychowanka kontynuuje naukę w uczelni do godziny 23.00.

Miejscem spożywania posiłków jest stołówka, do której wchodzi się w ubraniu dziennym, bez okryć wierzchnich, w pantoflach. Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki, ani konsumować w pokojach podstawowych posiłków.

Dla młodzieży wracającej z zajęć w godzinach późniejszych posiłki są przechowywane w kuchni. W stołówce obowiązuje samoobsługa, młodzież pełni dyżury podczas śniadania i kolacji.

Bursa nie zapewnia bielizny pościelowej. Dla zachowania higieny osobistej wskazana jest zmiana bielizny pościelowej co trzy tygodnie.

Z urządzeń sanitarnych należy korzystać we właściwy sposób. Zabrania się wylewania fusów po herbacie i kawie do umywalek.

Do utrzymania higieny osobistej służą natryski. Po każdorazowym korzystaniu należy zostawić kabinę w czystości. Do kąpieli zaleca się plastikowe klapki w celu ochrony przed grzybicą.

Wychowanki są zobowiązane do dbania o estetykę pokoi. Naklejanie na ściany i szafy jest zabronione. Dewastacja mienia bursy pociągnie za sobą odpowiedzialność materialną.

Wszystkie wychowanki mogą przyjmować swoich gości (rodziców, krewnych, znajomych) w czasie wolnym tj. przed południem jeśli nie mają zajęć w szkole, po południu do godz. 19.00, w wyznaczonym do tego miejscu. Do pokoi mieszkalnych można wprowadzać rodziców i rodzeństwo.

Na każdy rok szkolny w bursie ustala się kalendarz wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze formacyjnym i wychowawczym oraz imprez bursowych. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest obowiązkowe.

Opłaty za wyżywienie i mieszkanie w bursie należy uregulować do 10–tego każdego miesiąca. Zwrot kosztów wyżywienia może nastąpić tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wychowanki, króra wynosi więcej niż trzy dni kolejno liczone.

 Planowane wyprowadzenie się z bursy należy zgłosić s dyrektor dwa tygodnie wcześniej. Pierwszeństwo przyjęcia do bursy na kolejny rok szkolny mają wychowanki mieszkające w bursie od września do czerwca.

III) Prawa i obowiązki wychowanek bursy

Wychowanka ma prawo do:

a) opieki, wychowania i nauki w warunkach zapewniających poszanowanie i ochronę jej godności,

b) dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych

c) pogłębiania swojego życia religijnego i praktykowania wiary katolickiej

d) bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej

e) życzliwego i podmiotowego traktowania

f) swobody wyrażania myśli i przekonań z szacunkiem wobec myśli i przekonań innych

g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

h) zaangażowania i współorganizowania życia bursy

i) uczestniczenia w działalności samorządowej bursy

k) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych

l) korzystania z organizowanych na terenie bursy spotkań formacyjnych i wychowawczych, kulturalnych

ł) korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy

Wychowanka ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w bursie, tj.:

     a) systematycznego uczęszczania do szkoły

    b) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój

    c) respektowania praw innych mieszkańców bursy

   d) przestrzegania zasad kultury i współżycia w zespole (grzeczne odnoszenie się do siebie nawzajem, ciche zachowywanie się na terenie Bursy)

   e) szacunku wobec wychowawców i innych pracowników bursy oraz posłuszeństwa wobec ich poleceń

  f) aktywnego uczestniczenia w życiu bursy (w codziennej modlitwie,   Eucharystii / raz na dwa tygodnie/, organizowanych w bursie spotkaniach formacyjnych, wychowawczych, kulturalnych oraz zebraniach informacyjnych)

  g) noszenia stroju godnego kobiety – szczególnie w kaplicy (bluzki z zakrytymi ramionami, spodnie o odpowiedniej długości lub odpowiednia spódnica)

  h) nie używania emblematów i symboliki związanej z subkulturami o charakterze destrukcyjnym

  i) nie noszenia kolczyków w innej części ciała poza uszami

  j) noszenie fryzur w naturalnych kolorach

  k) nie robienia na swoim ciele żadnych tatuaży

  l) zmiany obuwia po wejściu na teren bursy / obowiązkowa szatnia /

  m) utrzymywania porządku w pokoju danym do użytku

  n) solidnego wypełniania dyżurów

  o) korzystania z rzeczy stanowiących wyposażenie bursy zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwym miejscu

  p) zgłaszania zauważonych awarii, zniszczeń, uszkodzeń sprzętu

  q) ponoszenia odpowiedzialności finansowej za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie bursy

  r) nie używanie telefonów komórkowych na wspólnych spotkaniach formacyjnych, podczas modlitwy i po godz. 22.00

IV) System nagród i kar

W bursie dokonuje się oceny postawy wychowanki w oparciu o bezpośrednią obserwację zachowań. Podstawowym kryterium oceny jest stopień przestrzegania obowiązującego w bursie regulaminu oraz zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności bursowej. Wynikiem doraźnej lub semestralnej oceny może być nagroda lub ukaranie wychowanki.

Za wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu bursy wychowanki mogą być nagrodzone:

  1. pochwałą dyrektora lub wychowawczyni (udzieloną indywidualnie lub wobec grupy)
  2. nagrodą rzeczową

Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanki otrzymują napomnienia i kary:

  1. upomnienie wychowawcy (udzielone indywidualnie lub wobec grupy)
  2. ograniczenie uprawnień np. zakaz oglądania TV, korzystania z pracowni komputerowej, swobodnego dysponowania czasem wolnym, przyjmowania gości itp.
  3. pracą na rzecz bursy (np. dodatkowy dyżur, praca porządkowa itp.)
  4. upomnienie dyrektora (udzielone indywidualnie lub na zebraniu ogólnym)
  5. ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu wychowanki
  6. nagana dyrektora
  7. nie przyjęcie wychowanki do bursy w następnym roku szkolnym
  8. usunięcie z bursy

W porozumieniu z s.wychowawczynią , s.dyrektor bursy może podjąć decyzję o skreśleniu z listy wychowanek bursy w następujących przypadkach:

 a) nieprzestrzeganie regulaminu bursy

b) niszczenia mienia bursy lub mienia innych mieszkańców

c) lekceważącej postawy wobec dyrektora, wychowawców lub innych pracowników bursy

d) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających lub narkotyków na terenie bursy

e) przychodzenia do bursy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

f) udowodnienia kradzieży

Zapoznałam   się z Regulaminem Bursy i zobowiązuję się go przestrzegać.